Klauzula RODO

W związku z wejściem w życie RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Wypełniając obowiązek określony w art. 13 i 14 RODO, prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, klikając w link:

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

§1

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Dotknij Pomocy” w Wieluniu.

§2

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych realizowanych przez Fundację „Dotknij Pomocy”. Przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie zawartych umów, celem nawiązania i realizacji kontaktu a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację.

§3

Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa bądź Państwa przedstawicieli, członków rodzin a także podmiotów współpracujących. Dane te pozyskane są jedynie w związku ze wzajemną współpracą stron i niesieniem pomocy.

§4

Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poza biurem rachunkowym zobowiązanym do zachowania wszelkich informacji dotyczących danych osobowych w poufności i przetwarzania zgodnie z wymogami stawianymi przez RODO i na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§5

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, współpracy oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających ze współpracy z Fundacją. Inne dane będą przechowywane przez okres użytkowania poczty elektronicznej z zapewnieniem okresowego usuwania wiadomości i załączników.

§6

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania w celach innych niż statutowe. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§7

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru wskazanego przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

§8

Podane przez Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy z Fundacją.

§9

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]