Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej. Epikur (34…